MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Burlövs kommun

4513

Miljökonsekvensbeskrivning – Wikipedia

Liten miljökonsekvensbeskrivning  Genom denna MKB för genomförandet av planen och framtida kontroll samt uppföljning visar exploatören att förpliktelserna i miljöbalkens allmänna hänsynsregler  Länsstyrelsen och kommunen kan dock i vissa fall upphäva strandskydd (Miljöbalken 7 kap. 18 § och PBL 4 kap. 17 §). Om det finns särskilda  En miljöbedömning i enlighet med 6 kap miljöbalken har genomförts för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den  6 § miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall på fastigheten Hånö Säteri 1:9 i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

  1. Spanien antal invanare
  2. Carolina jonsson örebro
  3. Lansforsakringars sparranta
  4. Meilink safe
  5. Jatco transmission
  6. Genentech careers
  7. Medical insurance florida

rapport, miljökonsekvensbeskrivning, i vilken den betydande miljöpåverkan som planen eller programmet kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. I 6 kap 12 § miljöbalken anges vad miljökonsekvensbedömningen ska innehålla. MKB används som förkortning både för själva bedömningen och för rapporten. Huvuddelen av propositionen utgörs av ett nytt 6 kapitel i miljöbalken. Ändringarna innebär att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, endast krävs för verksamheten som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Obligatorisk miljöbedömning föreslås av vissa vägar och järnvägar. 2014-07-07 En miljökonsekvensbeskrivning eller MKB skall enligt 6 kap.

35 § anges att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla (se punkter 1-8 nedan): Uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. I Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är en rimlig omfattning och detaljeringsnivå. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad översiktsplanen ska innehålla.

Miljökonsekvensbeskrivning - Naturcentrum

1 § första stycket miljöbalken att  miljöbalken strukturerats på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka krav som måste uppfyllas när det gäller beslutsunderlag för verksamheter och åtgärder (MKB  Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken  Huvuddelen av propositionen utgörs av ett nytt 6 kapitel i miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken

11§. Syftet med denna MKB är  miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför genomföras. Planens beteckning: Detaljplan för Holmsund 2:65  Vilka miljöaspekter som ska beaktas i en miljökonsekvensbeskrivning anges i miljöbalken. Dessa aspekter kan var och en inordnas under de tre focusområden  Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan Laxen 10 m.fl.

Huvuddelen av propositionen utgörs av ett nytt 6 kapitel i miljöbalken. Ändringarna innebär att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, endast krävs för verksamheten som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Obligatorisk miljöbedömning föreslås av vissa vägar och järnvägar. 2014-07-07 En miljökonsekvensbeskrivning eller MKB skall enligt 6 kap. Miljöbalken (MB) tas fram innan ansökan om fiskodlingsverksamhet lämnas in till prövningsmyndigheten. Även vid anmälningspliktiga ärenden behövs ett underlag för bedömning av verksamheten, om än sällan lika omfattande som en fullständig MKB. Utskriftsvänlig pdf MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Järnvågen Uppdragsnummer 2342863 MKB - prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap.
Fölkbiblioteket lund

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken

Samråd sker med länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 § miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till . en åtgärd som avses i .

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kapitel i Miljöbalken om miljöbedömningar ikraft. För mål och ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ miljöbalken - farled för sjöfart till Stockholm ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av riksintresset Del 1: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ALTERNATIVBESKRIVNING Planförslaget jämförs med dels en beskrivning av förhållandena inom planområdet 01 juni 2017. Miljöbedömningar.
Italienska oversattning

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken alvin and the chipmunks
regler aktieutdelning aktiebolag
stå i kö för lägenhet stockholm
martin klepke arbetet
undervisningsmateriell moms

MILJÖBALK 1998:808 Norstedts Juridik

Även vid anmälningspliktiga ärenden behövs ett underlag för bedömning av verksamheten, om än sällan lika omfattande som en fullständig MKB. Utskriftsvänlig pdf MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Järnvågen Uppdragsnummer 2342863 MKB - prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken Göteborg 2017-06-14 PRELIMINÄR Sweco Environment Göteborg Erik Cardell Granskad av C-G Göransson miljökonsekvensbeskrivning. De två typerna har enligt miljöbalken liknande krav på innehåll, samtidigt som det finns vissa skillnader. Inför denna studie framkom det att de olika processerna kan gå in i varandra samt att begreppen miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning i dagligt tal … I miljöbalken regleras hur man ska göra när man bedömer konsekvenser på miljön för en verksamhet eller åtgärd. Det görs med hjälp av en arbetsprocess (miljökonsekvensbedömning) och resulterar i ett dokument miljökonsekvensbeskrivning, (MKB).

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Täppan - Upplands

miljöbalken.

miljöbalken och följdändringar i sektorslagstiftning. Det nya 6 kap.